Algemene voorwaarden

Ignis Advocatuur

1 . Ignis Advocatuur  is een eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur en het opstellen en verkopen van juridische documenten. Ignis Advocatuur is gevestigd aan Havenzicht 74 (1357 NR) te Almere en is bereikbaar op telefoonnummer 0031 (0)645 010 004 of emailadres info@ignis-advocatuur.nl. Ignis Advocatuur is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69928584. Het BTW nummer van het kantoor is NL132283475B01.

Opdrachten

2 . Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ignis Advocatuur.

Aansprakelijkheid

3 . Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Ignis Advocatuur beperkt tot hetbedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan honorarium maximaal in rekening is gebracht. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien Ignis Advocatuur niet binnen een jaar na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

4 . Ignis Advocatuur is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Ignis Advocaten zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ignis Advocatuur is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Ignis Advocatuur is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Ignis Advocatuur sluit, mede ten behoeve van de eventueel betrokken Stichting Beheer Derdengelden Ignis Advocatuur, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde.

Tarieven en declaraties

5 . Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium voorafgaand aan de werkzaamheden middels een voorschotnota in rekening worden gebracht doordat een schatting wordt gemaakt van de te verrichten aantal uren werkzaamheden, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Ignis Advocatuur vast te stellen uurtarieven van de desbetreffende advocaat. Dit honorarium wordt middels een of meerdere voorschotnota’s in rekening gebracht waarbij aan het einde van de zaak middels een einddeclaratie een verrekening plaatsvindt waarbij de eventueel te veel in rekening gebrachte uren aan opdrachtgever worden geretourneerd. Ignis Advocatuur is gerechtigd de werkzaamheden te staken danwel niet aan te vangen zolang de middels een voorschotnota in rekening gebrachte uren nog niet zijn betaald. De betalingstermijn van de nota’s is 14 dagen.

6
. Door Ignis Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals redelijke porto, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van 6% van het honorarium in rekening worden gebracht. Bijzondere kosten, waaronder griffierechten, koerierskosten, buitensporige verzend- of kopieerkosten e.d., zullen afzonderlijk bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7 . Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een opdrachtgever, betaler of Ignis Advocatuur op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Ignis Advocatuur verplicht is in rekening te brengen.

8 . Opdrachtgever wordt gewezen op het eventuele recht op gefinancierde rechtsbijstand. Ignis Advocatuur behoudt echter het recht om opdrachtgever niet op gefinancierde maar op betalende basis bij te staan. Hetgeen dienaangaande tussen opdrachtgever en Ignis Advocatuur is overeengekomen wordt in de opdrachtbevestiging van Ignis Advocatuur expliciet en voorafgaand aan de werkzaamheden vastgelegd en per omgaande aan opdrachtgever toegezonden bij voorkeur per e-mail of anders per post.

9 . Bij gefinancierde rechtsbijstand dient de opdrachtgever de eventuele door de Raad van Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage(n) te betalen alvorens Ignis Advocatuur met de werkzaamheden een aanvang maakt. Indien de werkzaamheden door Ignis Advocatuur reeds zijn aangevangen kunnen deze worden gestaakt indien betaling van de eigen bijdrage uitblijft. Stichting Beheer Derdengelden Ignis Advocatuur

10 . Ignis Advocatuur bevordert dat gelden die door derden aan opdrachtgever moeten worden betaald of gelden die door Ignis Advocatuur gedurende de behandeling van de zaak moeten worden beheerd, worden overgemaakt naar de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Ignis Advocatuur, welke stichting die gelden onder zich houdt.

11 . Opdrachtgever machtigt Ignis Advocatuur bij aanvaarding van de opdracht op voorhand en onherroepelijk om genoemde derdengelden te verrekenen met de openstaande declaratie(s) ten name van cliënt ter zake van door of namens Ignis Advocatuur verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden. Deze bevoegdheid tot verrekenen is niet beperkt tot declaraties van de zaak waarop de ontvangen derdengelden betrekking hebben, maar strekt zich uit over alle door het kantoor verrichtte of te verrichten werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever. Over gelden op de derdengeldenrekening wordt geen rente vergoed.

Privacy policy

12 . Op de website van Ignis Advocatuur, www.ignis-advocatuur.nl, kunt u de privacy policy van Ignis Advocatuur raadplegen.

Klachten

13 . Indien een opdrachtgever of koper een klacht heeft over een bij Ignis Advocatuur aangesloten advocaaat, dan zal Ignis Advocatuur klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze afhandelen.

Toepasselijk recht

14 . Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Ignis Advocatuur aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.

15 . Ignis Advocatuur is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever/koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Ignis Advocatuur is exclusief onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland. Voor meer informatie over ons en onze dienstverlening verwijzen wij u naar onze website: www.ignis-advocatuur.nl.